Regulamin

A. Postanowienia ogólne
I. Przedmiot regulaminu
Regulamin określa zasady płatności oraz realizacji umowy sprzedaży usług i produktów na stronie
www.beauty-park.pl.
II. Sprzedawca
Sprzedawcą zawierającym umowę sprzedaży z Kupującym jest Studio Urody Wioletta Zachaj z
siedzibą w Suchej Beskidzkiej, NIP: 552-146-83-1, zwana w dalszej części Sprzedającym.
Siedziba Sprzedającego oraz adres korespondencyjny:
Studio Urody Wioletta Zachaj
Os. Beskidzkie 8/28
34-200 Sucha Beskidzka
B. Warunki realizacji umowy sprzedaży usług i produktów
I. Zamówienia
Zamówienia przyjmowane są przez strony internetowe Sprzedającego za pomocą udostępnianego
sklepu internetowego.
W zamówieniu dokonuje się:
wyboru zamawianych produktów lub usług;
oznaczenia sposobu dostawy oraz adresu dostawy i adresu, na jaki ma być wystawiony rachunek
(mogą to być różne adresy);
Umowa sprzedaży zostaje zawarta po złożeniu zamówienia oraz dokonaniu płatności na konto
Sprzedającego. O fakcie przyjęcia zamówienia do realizacji Kupujący zostanie poinformowany pocztą
elektroniczną na podany adres email.
II. Płatność
Zamieszczona na stronach Sprzedającego podane ceny są cenami brutto.
Kupujący może wybrać następujące formy płatności:
PayU (szybki przelew, karta płatnicza, przelew standardowy).
Płatność w siedzibie salonu BeautyPark Solvay ul. Zakopiańska 105
III. Dostawa
Dostawa
Dostawa zamówionych produktów odbywa się za pośrednictwem: Internetu (potwierdzenie zakupu
e-mail), Poczty Polskiej lub poprzez firmę kurierską.
Czas dostawy, liczony jest od momentu przyjęcia zamówienia do realizacji i wynosi:
internet – od razu;
Poczta Polska – przesyłka priorytetowa, średni czas dostawy 2-3 dni;
firma kurierska – czas dostawy 1-2 dni.
W przypadku konieczności wydłużenia czasu realizacji zamówienia Klient zostanie o powyższym
niezwłocznie powiadomiony drogą e-mailową lub telefonicznie w celu potwierdzenia nowych
parametrów zamówienia, np. terminu wysyłki lub składu zamówienia.
Koszt dostawy: W przypadku przesyłek za pośrednictwem Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej do
rachunków doliczany jest koszt dostawy według aktualnych cenników spedytora.
C. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY (ZWROTY)
Zgodnie z Ustawą z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o
odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. Nr 22, poz.271 z późn.
zmianami) konsument ma prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży zawartej na odległość bez
podania przyczyny w przeciągu 14 dni kalendarzowych od daty otrzymania produktu/zakupu usługi,
składając stosowne oświadczenie* na piśmie. Kupujący zobowiązany jest także zwrócić
Sprzedającemu towar w stanie niezmienionym, nieużywany – nie może nosić jakichkolwiek śladów
użytkowania lub uszkodzeń. Zwrot ten powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14
dni. W przypadku zakupu usług zwroty możliwe są przed rozpoczęciem 1 zabiegu.
Zwrot całej kwoty, zapłaconej za zakupione produkty, nastąpi wyłącznie przelewem na wskazany
przez Kupującego rachunek bankowy.
Zwrot towaru następuje na koszt Kupującego. Informujemy, że nie przyjmujemy żadnych przesyłek za
pobraniem.
Oświadczenie o odstąpieniu od umowy sprzedaży można kierować za pomocą poczty internetowej:
[email protected]
Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje w wypadku:
świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone lub których przedmiot ulega
szybkiemu zepsuciu.
W przypadku niedopełnienia przez Kupującego warunków zwrotu, a w szczególności zwrócenie
używanych lub uszkodzonych produktów, niedopełnienie terminu złożenia oświadczenia – zwrot nie
zostanie przyjęty do realizacji, a odesłanie do Kupującego zwracanych produktów nastąpi wyłącznie
po powtórnym uiszczeniu wpłaty na wskazane przez Sprzedającego konto bankowe kosztów wysyłki,
zgodnej z aktualną taryfą na stronie Sprzedającego.
Reklamacje należy kierować przy pomocy poczty elektronicznej na adres: [email protected]
Kupujący może żądać doprowadzenia towaru do stanu zgodnego z umową przez jego
nieodpłatną naprawę albo wymianę na nowy, chyba że naprawa albo wymiana są
niemożliwe lub wymagają nadmiernych kosztów.
Reklamacja rozpatrzona będzie w terminie 14 dni od daty jej złożenia.
E. POLITYKA PRYWATNOŚCI (DANE OSOBOWE)
Polityka Prywatności

Polityka prywatności opisuje zasady przetwarzania przez nas informacji na Twój temat, w tym danych
osobowych oraz ciasteczek, czyli tzw. cookies.
1. Informacje ogólne
1. Niniejsza polityka dotyczy Serwisu www, funkcjonującego pod adresem url:
https://www.beauty-park.pl
2. Operatorem serwisu oraz Administratorem danych osobowych jest:
Studio Urody Wioletta Zachaj z siedzibą w 34-200 Sucha Beskidzka, os. Beskidzkie 8/28
3. Adres kontaktowy poczty elektronicznej operatora: Operator jest Administratorem Twoich danych
osobowych w odniesieniu do danych podanych dobrowolnie w Serwisie.
4. Serwis wykorzystuje dane osobowe w następujących celach:
o Obsługa zapytań przez formularz
5. Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniu w następujący
sposób:
1. Poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach dane, które zostają wprowadzone do systemów
Operatora.
2. Poprzez zapisywanie w urządzeniach końcowych plików cookie (tzw. „ciasteczka”).
2. Wybrane metody ochrony danych stosowane przez Operatora
1. Miejsca logowania i wprowadzania danych osobowych są chronione w warstwie transmisji (certyfikat
SSL). Dzięki temu dane osobowe i dane logowania, wprowadzone na stronie, zostają zaszyfrowane w
komputerze użytkownika i mogą być odczytane jedynie na docelowym serwerze.
2. Dane osobowe przechowywane w bazie danych są zaszyfrowane w taki sposób, że jedynie posiadający
Operator klucz może je odczytać. Dzięki temu dane są chronione na wypadek wykradzenia bazy danych z
serwera.
3. Operator okresowo zmienia swoje hasła administracyjne.
4. W celu ochrony danych Operator regularnie wykonuje kopie bezpieczeństwa.
5. Istotnym elementem ochrony danych jest regularna aktualizacja wszelkiego oprogramowania,
wykorzystywanego przez Operatora do przetwarzania danych osobowych, co w szczególności oznacza
regularne aktualizacje komponentów programistycznych.
3. Hosting
1. Serwis jest hostowany (technicznie utrzymywany) na serwera operatora: WIX
4. Twoje prawa i dodatkowe informacje o sposobie wykorzystania danych
1. Twoje dane osobowe przetwarzane przez Administratora nie dłużej, niż jest to konieczne do wykonania
związanych z nimi czynności określonych osobnymi przepisami (np. o prowadzeniu rachunkowości). W
odniesieniu do danych marketingowych dane nie będą przetwarzane dłużej niż przez 3 lata.
2. Przysługuje Ci prawo żądania od Administratora:
o dostępu do danych osobowych Ciebie dotyczących,
o ich sprostowania,
o usunięcia,
o ograniczenia przetwarzania,
o oraz przenoszenia danych.
3. Przysługuje Ci prawo do złożenia sprzeciwu w zakresie przetwarzania wskazanego w pkt 3.3 c) wobec
przetwarzania danych osobowych w celu wykonania prawnie uzasadnionych interesów realizowanych
przez Administratora, w tym profilowania, przy czym prawo sprzeciwu nie będzie mogło być wykonane w
przypadku istnienia ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec
Ciebie interesów, praw i wolności, w szczególności ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
4. Na działania Administratora przysługuje skarga do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul.
Stawki 2, 00-193 Warszawa.
5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do obsługi Serwisu.
6. W stosunku do Ciebie mogą być podejmowane czynności polegające na zautomatyzowanym
podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu w celu świadczenia usług w ramach zawartej umowy oraz w
celu prowadzenia przez Administratora marketingu bezpośredniego.
7. Dane osobowe nie są przekazywane od krajów trzecich w rozumieniu przepisów o ochronie danych
osobowych. Oznacza to, że nie przesyłamy ich poza teren Unii Europejskiej.
5. Informacje w formularzach
1. Serwis zbiera informacje podane dobrowolnie przez użytkownika, w tym dane osobowe, o ile zostaną
one podane.
2. Serwis może zapisać informacje o parametrach połączenia (oznaczenie czasu, adres IP).
3. Serwis, w niektórych wypadkach, może zapisać informację ułatwiającą powiązanie danych w formularzu
z adresem e-mail użytkownika wypełniającego formularz. W takim wypadku adres e-mail użytkownika
pojawia się wewnątrz adresu url strony zawierającej formularz.
4. Dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza, np. w
celu dokonania procesu obsługi zgłoszenia serwisowego lub kontaktu handlowego, rejestracji usług itp.
Każdorazowo kontekst i opis formularza w czytelny sposób informuje, do czego on służy.
6. Logi Administratora
1. Informacje zachowaniu użytkowników w serwisie mogą podlegać logowaniu. Dane te są wykorzystywane
w celu administrowania serwisem.
7. Istotne techniki marketingowe
1. Operator stosuje analizę statystyczną ruchu na stronie, poprzez Google Analytics (Google Inc. z siedzibą
w USA). Operator nie przekazuje do operatora tej usługi danych osobowych, a jedynie zanonimizowane
informacje. Usługa bazuje na wykorzystaniu ciasteczek w urządzeniu końcowym użytkownika. W zakresie
informacji o preferencjach użytkownika gromadzonych przez sieć reklamową Google użytkownik może
przeglądać i edytować informacje wynikające z plików cookies przy pomocy narzędzia:
2. Operator stosuje techniki remarketingowe, pozwalające na dopasowanie przekazów reklamowych do
zachowania użytkownika na stronie, co może dawać złudzenie, że dane osobowe użytkownika są
wykorzystywane do jego śledzenia, jednak w praktyce nie dochodzi do przekazania żadnych danych
osobowych od Operatora do operatorom reklam. Technologicznym warunkiem takich działań jest
włączona obsługa plików cookie.
3. Operator stosuje korzysta z piksela Facebooka. Ta technologia powoduje, że serwis Facebook (Facebook
Inc. z siedzibą w USA) wie, że dana osoba w nim zarejestrowana korzysta z Serwisu. Bazuje w tym
wypadku na danych, wobec których sam jest administratorem, Operator nie przekazuje od siebie
żadnych dodatkowych danych osobowych serwisowi Facebook. Usługa bazuje na wykorzystaniu
ciasteczek w urządzeniu końcowym użytkownika.
8. Informacja o plikach cookies
1. Serwis korzysta z plików cookies.
2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które
przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze
stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której
pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz
uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu.
4. Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach:
1. utrzymanie sesji użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której użytkownik nie musi na każdej
podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;
2. realizacji celów określonych powyżej w części “Istotne techniki marketingowe”;
5. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (sessioncookies) oraz
„stałe” (persistentcookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w
urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub
wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w
urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich
usunięcia przez Użytkownika.
6. Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie
dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu
mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików
cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies Szczegółowe informacje na ten
temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej.
7. Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na
stronach internetowych Serwisu.
8. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu wykorzystywane mogą być
również przez współpracujące z operatorem Serwisu podmioty, w szczególności dotyczy to firm: Google
(Google Inc. z siedzibą w USA), Facebook (Facebook Inc. z siedzibą w USA), Twitter (Twitter Inc. z siedzibą
w USA).
9. Zarządzanie plikami cookies – jak w praktyce wyrażać i cofać zgodę?
1. Jeśli użytkownik nie chce otrzymywać plików cookies, może zmienić ustawienia przeglądarki.
Zastrzegamy, że wyłączenie obsługi plików cookies niezbędnych dla procesów uwierzytelniania,
bezpieczeństwa, utrzymania preferencji użytkownika może utrudnić, a w skrajnych przypadkach może
uniemożliwić korzystanie ze stron www
2. W celu zarządzania ustawienia cookies wybierz z listy poniżej przeglądarkę internetową, której używasz i
postępuj zgodnie z instrukcjami:
o Edge
o Internet Explorer
o Chrome
o Safari
o Firefox
o Opera
Urządzenia mobilne:
 Android
 Safari (iOS)
 Windows Phone
F. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy Kodeksu
Cywilnego oraz inne przepisy prawa (w szczególności: Ustawa z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych
warunkach sprzedaży konsumenckiej, Ustawa z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw
konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny, Ustawa
z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną).
Do płatności internetowych w systemie PayU mają zastosowanie dokumenty firmy PayU: Regulamin
usługi płatności kartami płatniczymi oraz Regulamin usługi płatności elektronicznych, a także
Regulamin usługi konto PayU dla Kupujących
Aby dowiedzieć się więcej o usłudze PayPal zapoznaj się z dokumentem firmy PayPal zatytułowanym
Najważniejsze informacje i płatnościach i usługach, warunkami Umowy z użytkownikiem i zawarte w
niej zasady oraz stosowane przez PayPal Zasady zachowania poufności.